» Merkez Yönetmeliği

TÜRK DÜNYASI STRATEJİ GELİŞTİRME VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÜDSAM)

Yönetmelik

Kuruluş
Madde 1 — Bu yönetmelikle 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7. maddesinin (d) bendinin 2. altı bendine göre Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı, Türk Dünyası Strateji Geliştirme ve Araştırma Merkezi (TÜDSAM) kurulmuştur.
Yönetmelikte; Üniversite kelimesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni; Merkez kelimesi ise Türk Dünyası Strateji Geliştirme ve Araştırma Merkezi’ni ifade eder.
Amaç
Madde 2 — Merkezin amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nde ile diğer Türk Cumhuriyetlerinde ve öteki ülkelerde, yaşayan Türklere ait dil, tarih, kültür, edebiyat, siyaset, ekonomi ve sosyal alanlarda araştırma ve inceleme yapmak, ayrıca karşılıklı ilişkileri geliştirmek için stratejiler geliştirmektir.
Madde 3 — Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri gösterir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Türk Devletleri ve toplulukları arasındaki ilişkileri geliştirmek maksadıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasi, ekonomik ve kültürel içerikli akademik, toplantılar düzenler ve bu tür faaliyetlere katılır,
b) Üniversitemiz ile diğer Türk Devlerindeki üniversiteler arası ilişkileri geliştirme kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ile bilgi paylaşımı faaliyetlerini yürütür. Ayrıca ortaklaşa sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenler ve bu tür faaliyetlere katılır,
c) Ülke içindeki ve dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla iş birliği kapsamında; ortak faaliyetler düzenler,  bunlarla karşılıklı bilgi, malzeme ve araştırmacı değişimini yapar,
ç) Türk dili, tarihi, edebiyatı ve kültürü konularında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, yayın, konferans, panel ve sempozyum faaliyetlerini gerçekleştirir,
d) Türk Devletini, Milletini ve Ülkesini ilgilendiren her türlü konuda kısa ve uzun vadeli stratejik planlar hazırlar ve projeler üretir, söz konusu plan ve projelere işlerlik kazandırmak için ilgili kurum ve kuruşlara ulaştırır,
e)  Merkezin ilgi alanına giren konularda, yazılı ve görüntülü medyaya açıklama yapar ve bilgi desteğinde bulunur,
f)   Türk Dünyası ile ilgili dünyada yapılmış çalışmaları toplar, inceler ve gerektiğinde destek verir,
g)   Türk Dünyası ile ilgili tam teşekküllü arşiv ve kütüphaneler kurar,
h)   Türkçe’nin temel eserlerini Türkiye Türkçesine aktarmak ve Türkiye Türkçesi ile yayınlar,
ı)    Türk Dünyası’yla ilgili bir dergi çıkararak ve bu yöndeki çalışmaları destekler.
Organları
Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
Merkez Müdürü
Madde 5  Merkez Müdürü, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki elemanları arasından üç yıllık süre için, Rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevden ayrılan Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı yöntemle yeni atama yapılır.
Müdür, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanları arasından birini üç yıl süre için Müdür yardımcısı olarak atar. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine aynı yöntemle yeni bir Müdür Yardımcısı atanır.
Müdür Yardımcısı, Müdüre görevinde yardımcı olur ve müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.
Merkez Müdürünün Görevleri
Madde 6– Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkezin idarî işlerini yürütmek,
ç) Merkez Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,
d) Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak,
e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,
f) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
g) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak,  
h) Yıllık faaliyet programını ve bütçeyi hazırlamak, bunları Yönetim Kuruluna önermek, alınan kararların yürütülmesini sağlamak,
ı) Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
Madde 7 –—Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili ilmî faaliyetlerde bulunan ve en az doktora unvanına sahip Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.
Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye atanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılır.
Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.
Yönetim Kurulunun Görevleri  
 Madde 8 – Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a. Merkezin çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idarî ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek,
b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek,
c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,
d) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
e) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak. 
Danışma Kurulu
Madde 9 – Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan birimdir. Danışma Kurulu aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan seçilecek üyelerden oluşur: 
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanları arasından Merkez Yönetim Kurulunca seçilecek altı üye,
b) Diğer Üniversiteleri Türk Dünyasıyla ilgili çalışmalarda buluna öğretim elemanları arasında Merkez Yönetim Kurulunca seçilecek davet edilecek en çok beş üye,
c) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan Yönetim Kurulunca seçilerek davet edilecek en çok beş üye,
ç) Üniversitenin İdari personeli arasından seçilecek üç üye.
Danışma Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Madde 10 – Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Toplantı Merkez Müdürünün başkanlığında yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Merkezin Gelir Kaynakları
Madde 11 – Merkezin gelir kaynakları şunlardır:
a) Rektörlük bütçesinden ayrılacak ödenek ve aktarmalar,
b) İlgili Fakültelerin bütçelerinden ayrılacak ödenekler,
c) Döner sermaye Yönetmeliğine göre sağlanacak gelirler,
ç) Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin diğer birimlerinden sağlanacak gelirler.
d) Çalışmalara katılacak ve ya destek verecek kamu kurum ve ya kuruluşların ve ya kişilerin sağlayacakları her türlü yardım ve bağışlar.
e) Diğer gelirler.
Merkezin Giderleri
Madde 12 – Merkezin giderleri şunlardır:
a) Her türlü demirbaş, kitap ve süreli yayınların alımı ile diğer bilgi edinim giderleri,
b) haberleşme ve ulaşım giderleri,
c) Merkez elemanlarının ücret ve teklif hakları,
ç) Madde 3’te belirtilen faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen her türlü harcamalar,
d) yurt içinden ve yurt dışından gelecek araştırmacıların ve  yolluk, yemek, konaklama ve benzeri giderleri,
d) yapılacak toplantılar için tören ve temsil giderleri,
e) Madde 2 de belirtilen amaçlar gereği merkez mensuplarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları bilimsel faaliyetler için yolluk-yevmiye giderleri,
f) Yönetim Kurulu kararlarıyla yapılan diğer harcamalar.
Merkez Personeli
Madde 13 – Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, ilgili mevzuata göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılaştırılır.
İta Amiri
Madde 14 – Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını ve ya bir kısmını Merkez Müdürüne devredebilir.
Yürürlük
Madde 15 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 – Bu Yönetmeliği Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.